Tips om btw-heffing bij inzet medici te voorkomen

Medische handelingen in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van btw. De toepassing van de medische vrijstelling blijkt op grond van de Europese btw-richtlijn ruimer te zijn dan Nederland tot voor kort toepaste. Toch kent deze vrijstelling ook nu nog beperkingen. Zo valt het uitlenen van artsen, medische specialisten, verpleegkundigen en tandartsen door een bv aan zorginstellingen niet onder deze vrijstelling. Dit is dus in principe een met 21% btw belaste dienst. Hoe kunt u deze btw-heffing voorkomen? Lees hierover meer in het blog. 

De btw-heffing op het uitlenen van medische personeel is onwenselijk (verhoogt de kostprijs van de zorg) en kan vermeden worden door het opstellen van een zorgvuldig opgestelde overeenkomst van opdracht, waaruit de aard van de werkzaamheden duidelijk blijkt, waarbij medici hun diensten zelfstandig aanbieden en waarbij feitelijk ook zo wordt gehandeld.

Het verschil tussen een medische dienst en uitlenen van medisch personeel

Het onderscheid tussen een medische dienst (vrijgesteld van btw) en het uitlenen van medisch personeel (btw belast) is niet altijd eenvoudig.

Dit blijkt ook wel uit de procedures die hierover gevoerd zijn en worden. Begin dit jaar heeft de Advocaat-Generaal (A-G) hierover de Hoge Raad geadviseerd naar aanleiding van een beroep in cassatie van een bv, die basisartsen en medisch specialisten inzette bij ziekenhuizen. Deze artsen waren in dienst van de bv. Volgens de A-G kan daarom de btw-vrijstelling voor medische diensten niet rechtstreeks gelden voor de werkzaamheden die de artsen verrichten. Er moet in dit geval gekeken worden naar de rechtsverhouding (overeenkomst) tussen de bv en de ziekenhuizen. Die rechtsverhouding strekte niet tot medische dienstverlening door zelfstandig – eventueel door tussenkomst van een bv- opererende medici (vrijgesteld van btw), maar tot uitlenen van medisch personeel (btw belast).

Verhouding van ondergeschiktheid

Wanneer een bv of een andere (rechts)persoon artsen in dienst heeft en hiervoor met andere zorginstellingen contracten sluit om die artsen in te zetten, moet er gekeken worden naar de ‘ondergeschiktheidsverhouding’. Voor de toepassing van de medische vrijstelling is het van belang dat de artsen hun diensten zelfstandig aanbieden.

De inzet van medisch personeel voor medische diensten behoort onder de btw-vrijstelling te vallen. Voor de toepassing van de vrijstelling mag het hierbij niet uitmaken of een zelfstandige arts zijn/haar diensten rechtstreeks of door tussenkomst van een (praktijk-)bv aanbiedt. De situatie is echter wezenlijk anders als de bv als een uitzender moet worden beschouwd die de aan haar ondergeschikte artsen ‘exploiteert’ (detacheert). Voor dergelijke ‘uitzendbureaus’ geldt de medische vrijstelling niet.

 


Overweegt u samen te gaan werken in een gezondheidscentrum?

Bekijk dan ons kennisdocument “In 10 stappen naar een gezondheidscentrum”
welke stappen u daarvoor moet zetten.


Btw-heffing bij inzet medici voorkomen

Werk met overeenkomsten van opdracht in plaats van uitleenovereenkomsten. Heffing van btw bij inzet van medisch personeel kan voorkomen worden door uitleenovereenkomsten (detacheringsovereenkomsten) te vervangen door overeenkomsten van opdracht, waarbij medici hun diensten zelfstandig aanbieden aan zorginstellingen. Bij opdrachtverstrekkingen kan de medische vrijstelling namelijk wel toegepast worden.

Ook bij inzet van medisch personeel dat in dienstbetrekking is, kan nog steeds sprake zijn van medische dienstverlening, die btw vrijgesteld is. Wanneer partijen echter overeenkomen dat bij naam en toenaam genoemde personen voor een bepaald aantal uren tegen een bepaald aantal uur ter beschikking worden gesteld, doet dit wel vermoeden dat er sprake is van uitlenen van personeel/detachering (btw belast).

Waar precies de grenzen liggen tussen detachering en een overeenkomst van opdracht (medische zorg) is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Het is afwachten wat de Hoge Raad hierover oordeelt. Een goed geformuleerde overeenkomst van opdracht en het vervolgens ook daarnaar handelen is van cruciaal belang.

Gerelateerde blogartikelen: