2 veranderingen voor medische vrijstelling btw

In de zorg hebben zich in 2016 diverse ontwikkelingen voortgedaan op het gebied van de btw. Twee belangrijke veranderingen licht ik in dit blog toe, omdat de medische vrijstelling btw vaker toegepast kan worden.

Nieuw besluit vrijstelling medische diensten

Op 29 maart 2016 is de Staatssecretaris van Financiën met een besluit gekomen, waarin de toepassing van de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten is verruimd. Onder de medische vrijstelling kunnen nu ook niet-reguliere medische diensten en alternatieve medische diensten vallen. Niet BIG-geregistreerden en de BIG-geregistreerde die buiten zijn of haar deskundigheidsgebied handelt, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de btw-vrijstelling.

Eén van de voorwaarden is dat de dienst die geleverd wordt een gezondheidskundige dienst is die van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is als een gezondheidskundige dienst die wordt geleverd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar. Hiervoor moet de beroepsbeoefenaar een relevante gezondheidskundige hbo-opleiding hebben voltooid en beschikken over aantoonbare medische of psychosociale basiskennis (MBK of PSBK). Daarbij blijft van belang dat het moet gaan om de gezondheidskundige verzorging van het individu.

Samenwerkingsverbanden met coördinerende diensten

Vanaf 1 januari 2016 zijn coördinerende diensten die worden verricht door samenwerkingsverbanden op het gebied van de multidisciplinaire eerstelijns- en geboortezorg vrijgesteld van btw onder de volgende voorwaarden:

  • het samenwerkingsverband is de schakel tussen de zorgverzekeraar en de zorgverlener;
  • het samenwerkingsverband declareert de zorg voor alle deelnemers in het samenwerkingsverband;
  • de diensten worden gefinancierd op grond van de Zorgverzekeringswet en zijn beschreven in
    beleidsregels die voortvloeien uit de Wet marktordening gezondheidszorg.Daarbij geldt dat de vrijstelling voor de eerstelijnszorg alleen mogelijk is voor samenwerkingsverbanden die gericht zijn op integrale geboortezorg, diabetes mellitus, verhoogd risico op hart- en vaatziekten, astma, COPD, en GEZ-modules. Of het samenwerkingsverband al dan niet een winstoogmerk heeft is niet bepalend voor de toepassing van de vrijstelling. Als aan de genoemde voorwaarden is voldaan is de sociaal-culturele btw-vrijstelling toepasbaar.

Wilt u weten welke dienstverlening Visser & Visser biedt voor medici? Kijk dan hier.