Medische vrijstelling btw: BIG-registratie niet meer noodzakelijk

De btw kent een vrijstelling voor medische handelingen in het kader van de gezondheidskundige verzorging van de mens: de medische vrijstelling. Een registratie in het BIG-register gold tot voor kort als toegangskaartje tot de medische vrijstelling. Dat betekende dat bepaalde medici die evident medische handelingen verrichtten, maar zich met hun opleiding niet konden registreren in het BIG-register, desondanks geen toegang hadden tot de vrijstelling. Lees in dit blog over het nieuwe besluit en de drie voorwaarden voor de medische vrijstelling btw. 

In reactie op recente rechtspraak heeft de staatssecretaris in zijn nieuwe besluit over de medische vrijstelling deze eis losgelaten: ook medici zonder een BIG-registratie hebben bij kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten toegang tot de vrijstelling.

Drie voorwaarden voor de medische vrijstelling

Medici die geen BIG-registratie hebben, of wel een BIG-registratie hebben maar diensten verlenen die buiten hun geregistreerd deskundigheidsgebied vallen, kunnen onder voorwaarden de medische vrijstelling toepassen. Bij deze laatste groep kunt u denken aan iemand die in het BIG-register als verpleegkundige is geregistreerd, maar daarnaast bijscholing psychotherapeutische diensten verricht. Wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan kan ook in deze gevallen de medische vrijstelling worden toegepast:

  1. de verrichte dienst betreft de gezondheidskundige verzorging van de mens;
  2. de verrichte dienst is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als een dienst van een medicus met een BIG-registratie;
  3. de verrichte dienst wordt verricht aan een individuele patiënt.

  • Onder gezondheidskundige verzorging wordt verstaan de bescherming, instandhouding of het herstel van de gezondheid van de mens.
  • Van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is sprake wanneer de medicus aantoont dat hij (minimaal) beschikt over een afgeronde, op zijn beroepsuitoefening gerichte, gezondheidskundige HBO-bacheloropleiding of een opleiding of combinatie van opleidingen die hetzelfde kwaliteitsniveau hebben als een HBO-bacheloropleiding.
  • Van individuele verzorging is sprake wanneer er contact is tussen de medicus en de patiënt. Dit contact kan plaatsvinden in de spreekkamer, telefonisch, maar ook langs elektronische weg.

Kortom, is uw dienstverlening gezondheidskundig, kwalitatief gelijkwaardig en individueel? Dan heeft u ook bij het ontbreken van een BIG-registratie recht op de toepassing van de medische vrijstelling.

Toepassing medische vrijstelling

Het stellen van een juiste diagnose voor wat betreft de toepassing van de medische vrijstelling is niet onbelangrijk. Wij kijken hierin graag met u mee. Desgewenst kan hierover afstemming plaatsvinden met de Belastingdienst.

Deelnemen aan een gezondheidscentrum. Wilt u weten hoe u de mogelijkheden in kaart kunt brengen? Download dan onze brochure: In 10 stappen naar een gezondheidscentrum.

Gerelateerd blogartikel: http://blog.visser-visser.nl/zelfstandig-waarnemend-medicus-heeft-u-de-juiste-diagnose-gesteld-voor-de-wdba