Steeds vaker vergoeding voor pensioenschade bij ontslag

 

Onder het nieuwe ontslagrecht wordt in de transitievergoeding pensioenschade niet meegenomen. Op basis van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever (maar ook op basis van redelijkheid en billijkheid) kan de werknemer pensioenschade claimen. In een recente zaak (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:715) heeft de rechter uitgesproken dat “bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding rekening wordt gehouden met de aan de gedragingen van de werkgever toe te rekenen inkomens- en pensioenschade”. Dat is voor zover deze het bedrag van de transitievergoeding duidelijk overschrijdt. In dit blog leest u meer over vergoeding voor pensioenschade bij ontslag.Uit de jurisprudentie blijkt dat steeds vaker schadevergoedingen worden toegewezen. Het gaat dan meestal om oudere werknemers met weinig perspectief op een nieuwe baan. Hierdoor missen zij over een aantal jaren pensioenopbouw. De toegewezen schadevergoedingen kunnen forse bedragen betreffen. In de jurisprudentie zijn al vergoedingen voor pensioenschade toegekend van zo’n € 50.000 tot zelfs € 175.000!

Wat is pensioenschade?

Bij pensioenschade kun je denken aan gemiste pensioenopbouw (ouderdoms- en partnerpensioen). De bedragen per jaar kunnen beperkt zijn, maar omdat het gaat om een levenslange uitkering, kan de waarde van de uitkering behoorlijk oplopen. Stel dat de gemiste pensioenopbouw voor een 61-jarige met een salaris van € 40.000 per jaar € 500 bedraagt. Tot aan de pensioendatum is dat € 3.000. Levenslang uitgekeerd is de waarde daarvan tenminste € 45.000.

Daarnaast is het partnerpensioen in de afgelopen jaren behoorlijk versoberd. Voorheen was vaak sprake van partnerpensioen dat bij de werkgever werd opgebouwd. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst bleef het opgebouwde pensioen in tact. Veel pensioenregelingen zijn op dit punt versoberd door de overgang naar partnerpensioen op risicobasis. Hierbij is de waarde van het partnerpensioen bij ontslag nul. Omdat niet langer premie wordt betaald, is het risico van overlijden niet langer verzekerd. Vergelijk het met een brandverzekering. Als geen premie meer wordt betaald, is het risico ook niet meer verzekerd.

Ook zijn bij de afschaffing van VUT/prepensioenregelingen in verschillende bedrijfstakken pensioenregelingen in het leven geroepen die voorwaardelijk van aard zijn. Dat betekent dat je tot de pensioendatum (of bijv. 2023) in dienst moet blijven om hiervoor in aanmerking te komen. Bij tussentijds ontslag vervallen deze rechten. Voor oudere werknemers kan deze pensioenschade oplopen tot tienduizenden euro’s.

Vaststellingsovereenkomst

Om te voorkomen dat werknemers bij de rechter met succes pensioenschade kunnen claimen, is het belangrijk dat voorafgaande aan het ontslag inzicht bestaat in de pensioenschade van de werknemer. Dan kan daar vervolgens rekening mee worden gehouden en al dan niet worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.